شناسه AXLE غیر تماسی

  • Non-contact axle identifier

    شناسه محور غیر تماسی

    مقدمه سیستم هوشمند شناسایی محور غیر تماسی به طور خودکار تعداد محورهای عبوری از وسیله نقلیه را از طریق حسگرهای تشخیص محور خودرو نصب شده در دو طرف جاده تشخیص می دهد و سیگنال شناسایی مربوطه را به رایانه صنعتی می دهد.طراحی طرح اجرای سیستم نظارت بر بارگیری کالا از قبیل بازرسی اولیه ورودی و ایستگاه سرریز ثابت.این سیستم می تواند به دقت تعداد ...